ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN Handelsonderneming van den Bleek

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot koop en verkoop of het verrichten van diensten door Handelsonderneming van den Bleek, hierna te noemen "leverancier" aangegaan of gedaan.

1.2.

Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen, in welk geval de afwijking uitsluitend geldt voor de desbetreffende individuele overeenkomst.

1.3.

Algemene Voorwaarden van afnemer gelden niet, tenzij deze schriftelijk door leverancier zijn aanvaard.

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden tot 2 weken na de datum van uitbrengen.

2.2.

Overeenkomsten komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door leverancier. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van leverancier, dan wel uit het feit dat hij uitvoering geeft aan de overeenkomst.

2.3.

Ingeval van een verschil tussen de (mondelinge) bestelling of opdracht van afnemer en de schriftelijke bevestiging van leverancier, prevaleert deze bevestiging en is deze bevestiging verbindend voor partijen.

Artikel 3: Prijzen

3.1.

De prijzen luiden in euro's, tenzij anders vermeld.

3.2.

De prijzen gelden voor de in de overeenkomst genoemde prestatie of leveringsomvang. Meer of bijzondere prestaties zullen afzonderlijk worden berekend.

3.3.

De prijzen zijn exclusief BTW, exclusief verpakkings- en transportkosten en exclusief eventuele reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.4.

indien na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voor de (deel-) levering één of meerdere prijsbepalende factoren, zoals inkoopprijzen van goederen, materiaal- of onderdelen prijzen, loonkosten, heffingen, belastingen, valutakoersen e.d. stijgen, heeft leverancier het recht de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

De Leverancier geeft afnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk kennis van de overeenkomstig dit lid aangepaste prijs.

Artikel 4: Levertijd en levering

4.1.

Door leverancier opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijnen kunnen worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2.

Een leveringstermijn vangt eerst aan op de datum van de schriftelijke bevestiging van leverancier, dan wel op de datum waarop alle van afnemer benodigde gegevens, inlichtingen e.d. voor de uitvoering van de opdracht door leverancier zijn ontvangen.

4.3.

De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat leverancier kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen en gegevens hem tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van de levertijd kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding, indien schriftelijk overeengekomen.

4.4.

Levering geschiedt af magazijn te Bergen op Zoom. Leverancier is niet verantwoordelijk voor het transport en verzekering van de goederen en de kosten van transport zijn voor rekening van afnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Bij levering af magazijn gaat het risico van de goederen over op afnemer op het moment van inladen.

4.5.

Diensten van leverancier aan afnemer worden verricht op basis van de omschrijving van de dienstverlening in de overeenkomst. Dienstverlening verplicht leverancier tot een inspanningsverbintenis, doch nimmer tot een resultaatsverbintenis.

4.6.

De opdracht tot dienstverlening wordt geacht te zijn uitgevoerd, indien de periode van dienstverlening, zoals overeengekomen in de overeenkomst is verstreken of, in ieder geval twee werkdagen nadat leverancier schriftelijk aan afnemer heeft medegedeeld dat de opdracht tot dienstverlening is uitgevoerd.

Artikel 5: Betaling

5.1.

Betaling dient te geschieden ten kantore van leverancier.

5.2. 
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, behoudens indien schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3. 
Leverancier is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van afnemer te verlangen. Weigering van afnemer om de verlangde zekerheid te stellen, geeft leverancier het recht door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van leverancier tot vergoeding van kosten en winstderving.

5.4.

Leverancier is tevens gerechtigd om, indien afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de leverantie en/of werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen.

5.5. 
Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren of reeds geleverde zaken verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke verplichting van afnemer.

5.6. 
Het recht van afnemer om zijn eventuele vorderingen op leverancier te verrekenen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5.7.
De gehele koopprijs van de goederen of diensten is direct opeisbaar bij niet-stipte betaling binnen de overeengekomen termijn, wanneer afnemer in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van afnemer wordt gelegd of afnemer in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

5.8.
Ingeval van niet-tijdige betaling is leverancier gerechtigd om een rente van 1% per maand aan afnemer in rekening te brengen, alsook alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt.

Artikel 6: Overmacht

6.1. 
Leverancier heeft het recht, indien zich voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst omstandigheden voordoen, die al dan niet voorzienbare overmacht ten gevolge hebben, waardoor leverancier in redelijkheid niet meer aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen, de overeenkomst te beëindigen, dan wel de leveringstermijn op te schorten. In dat geval zal afnemer nimmer aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

6.2. 
Afnemer heeft bij tijdelijke overmacht niet het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van tijdelijke of blijvende overmacht van leverancier kan afnemer nimmer aanspraak maken op vergoeding van enige door hem geleden schade.

6.3.
Als overmacht wordt onder meer beschouwd: alle onvrijwillige bedrijfsstoringen of belemmeringen, zoals brand, natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, nagenoeg algehele ziekte van werknemers en verder in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of zeggenschap van leverancier vallen.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

7.1.
Afnemer wordt slechts onder opschortende voorwaarden eigenaar van de door leverancier geleverde of nog te leveren zaken. Leverancier blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken, zolang afnemer de vorderingen van leverancier ter zake van de tegenprestaties van de overeenkomst niet betaald heeft, waaronder begrepen vorderingen ter zake van rente en kosten.

7.2.
Afnemer is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door leverancier geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden, die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van leverancier te zullen verklaren, dat hij niet tot het vestigen van pandrecht bevoegd is.

7.3.
Ingeval afnemer enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken niet nakomt, is leverancier zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde, als de nieuwe gevormde zaken, terug te nemen. Afnemer machtigt leverancier de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

7.4.
Afnemer is gehouden voorafgaand aan zijn aanvraag tot faillissement of verzoek tot het verlenen van surseance leverancier daarvan op de hoogte te stellen. Voorts dient afnemer leverancier er omgaand van op de hoogte te stellen indien hij failliet is verklaard dan wel indien aan hem surseance van betaling is verleend.

Artikel 8: Reclame

8.1. 
Met betrekking tot een zichtbaar gebrek in de prestatie dient afnemer binnen acht dagen na levering schriftelijk te reclameren. Ingeval van een niet-zichtbaar gebrek dient afnemer binnen acht dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk te reclameren.

8.2. 
Klachten over facturen dienen binnen acht dagen na de factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend.

8.3. 
Leverancier staat in voor redelijk gangbare kwaliteitseisen bij normaal gebruik overeenkomstig de gebruiksvoorschriften van de door leverancier aan afnemer geleverde zaken.

8.4.
Afnemer verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid, indien hij niet binnen de hiervoor vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of leverancier niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te inspecteren en te herstellen.

8.5. 
Ingeval een klacht van een afnemer met betrekking tot geleverde zaken gegrond is, heeft leverancier het recht om na franco retourneren van de ondeugdelijke zaken, afnemer volledig te crediteren of de ondeugdelijke zaak te repareren, dan wel tot herlevering over te gaan.

8.6. 
Een bij de aflevering van zaken verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document, wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven, tenzij de afnemer zijn bezwaar daartegen terstond en schriftelijk na ontvangst van de zaken aan leverancier meldt.

8.7. 
De garantie geldt slechts indien afnemer aan al zijn verplichtingen jegens leverancier heeft voldaan.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1. 
Leverancier is slechts aansprakelijk voor schade geleden door afnemer, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan leverancier toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen leverancier verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.

9.2.
Leverancier is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten e.d.

Artikel 10: Het (Loon) bedrukken van goederen voorbehoud

10.1.
Leverancier staat niet in voor eigenschappenals houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door haar aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen, eventuele oppervlaktebewerkingen en onder welke omstandigheden (zoals temperatuur en druktijd) de bedrukking dient plaats te vinden.

10.2. 
Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen kan leverancier noch aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van door haar van de opdrachtgever ontvangen en door haar te bedrukken of te bewerken materiaal en/of producten.

10.3

Leverancier zal opdrachten met de meeste zorg uitvoeren, maar zij kan niet aangesproken worden op eventuele hechtingsproblemen op termijn.

Artikel 11: Niet afgehaalde zaken

Indien afnemer zaken die leverancier van afnemer onder zich heeft, ondanks het feit dat deze ter beschikking zijn gesteld, niet afhaalt tegen betaling van het verschuldigde, heeft leverancier het recht om één maand na de terbeschikkingstelling van de zaak, deze na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens afnemer te (doen) verkopen onder de verplichting de opbrengst aan afnemer uit te keren, onder aftrek van de aan leverancier toekomende vorderingen, opslagkosten daaronder begrepen.

Artikel 12: Toepasselijk recht, geschillen

12.1.
Op alle overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.

12.2. 
De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

12.3. 
Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke Rechter, die bevoegd is in de vestigingsplaats van leverancier, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.